Spokojenost našich zákazníků je pro nás vždy na prvním místě, proto vám nabízíme pouze kvalitní služby.
OTEVÍRACÍ DOBA

Provozní doba  Měření Emisí
PO -  5:30 - 20:00
ÚT -  5:30 - 20:00
ST -  5:30 - 20:00
ČT -  5:30 - 20:00
PÁ -  5:30 - 20:00
SO -  7:00 - 12:00

Provozní doba autoservisu
Po - Pá 7:00 - 16:00

Kontakty:
ELIŠKA MÍČOVÁ, s.r.o.
Lažínky 71
Moravské Budějovice


Pavel Míča      Tel: +420724363293


Radek Míča     Tel.: +420737077572


Smetana a Smetana s.r.o.
Lažínky 71
Moravské Budějovice
Tel: 602144332
www.stk-lazinky.cz

Kateřina Outratová

Kosmetické Studio

www.kosmetika-katerina.cz 

spacer

GDPR


Podmínky ochrany osobních údajů

Naší hlavní činností je zprostředkování služeb spojených s provozem stanice měření emisí a autoservisu. Budeme tedy shromažďovat a zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k naplnění daného účelu naší práce. Chceme zajistit, aby osobní údaje nebyly uloženy déle, než je nezbytné pro účely, pro něž byly shromážděny.

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů pro MDCR, DEKRA a.s., MVCR, MFCR podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ELIŠKA MÍČOVÁ, s.r.o., Brněnská 2939/23, 669 02 Znojmo, IČ: 25565371, DIČ: CZ25565371 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
* adresa: Lažínky 71, 676 02 Moravské Budějovice
* email: me.micova@seznam.cz
* telefon: 724 363 293

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

* plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

* nabídka kvalitní ucelené služby

  • doplňování emisních údajů

  • provedení emisní kontroly

  • účetní operace spojené s provozem SME

  • prohlídka poškozeného vozidla po pojistné události

Jedná se o nezbytně nutné údaje, jako jsou: jméno, příjmení, popř. název společnosti, telefonní číslo, včetně zodpovězení Vašich dotazů, E-mailová adresa, značka a model Vašeho vozidla, RZ, VIN

* správce zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů pro splnění povinností, které jí ukládají právní předpisy a za účelem jednání o smlouvě, pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, pro zajištění bezpečnosti provozu a předcházení podvodům. Se souhlasem zpracovává MDCR údaje za účelem informování klienta o blížícím se konci platnosti technické prohlídky. Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely: a)pro dodržení našich právních povinností, zejména - plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci; - splnění archivačních povinností; b)uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi c)existující oprávněný zájem společnosti, zejména pro -ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, například při vymáhání pohledávek, postoupení pohledávek, realizace zajištění nebo jiného uplatnění pohledávek; - rozvoj a vývoj poskytovaných služeb; - řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů;


IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

* po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

* po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

* právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

* právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

* právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

* právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

* právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

* právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

-budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

-plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

-budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Pokud nebudete souhlasit se zpracováním a budete chtít Vámi udělený souhlas odvolat, můžete nás kontaktovat.


IX. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Vámi a  námi jsou zde příslušné orgány, na které se můžete obrátit.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2017.


Tyto stránky využívají cookies k uchovávání informací ve vašem počítači. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas. Další informace
}); TOPlist